خانه
   
  اینترنت پرسرعت اردبیل
   
  اینترنت پرسرعت
  پیش شماره های فعال اینترنت پرسرعت اردبیل
   
    


  تاریخ واگذاری سرویس/
  ثبت نام آنلاین

  پیش شماره ها

  نام مرکز مخابرات

  شهر

  استان

  هم اکنون
  ۳۳۶۱ ۳۳۶۲ ۳۳۶۳


  بعثت

  اردبیل

  اردبیل

  هم اکنون
  ۳۳۴۴ ۳۳۴۵ ۳۳۴۶


  خاتم النبیین
  هم اکنون
  ۳۳٧١ ۳۳٧٢ ۳۳۷۳


  حافظ
  هم اکنون
  ۳۳٨۴
  سینا
  هم اکنون
  ۳۳٣٣ ۳۳٣۵ ۳۳٣۶


  شهید بهشتی
  هم اکنون
  ۳۳۵١ ۳۳۵٢ ۳۳۵۳  شهید باکری
  هم اکنون
  ۳۳٢٣ ۳۳٢۴ ۳۳٢۵ ۳۳۲۶

  شهید قندی
  هم اکنون
  ۳۳٧۴
  کارشناسان
  هم اکنون
  ۳۳۶۴
  مقدس اردبیلی
  هم اکنون
  ۳۳۴۷
  وحدت
  هم اکنون
  ۳۳٨١ ۳۳٨٢ ۳۳٨٣


  ولیعصر